การผ่าตัด

การผ่าตัด

การผ่าตัดประเภทต่างๆ
                    การใช้เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 เพื่อระงับการชัก (VNS : VAGUS NERVE STIMULATOR) ผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชักในจำนวนหนึ่งไม่สามารถผ่าตัดเพื่อเอา epileptogenic tissue ออก ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง electrical stimulation ในผู้ป่วยโรคลมชัก การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นระบบประสาทจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้

                    การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการฝังอุปกรณ์ที่เรียกว่า Vagus Nerve Stimulator (VNS) โดยอุปกรณ์จะถูกฝังไว้ที่หน้าอกคล้ายเครื่องกระตุ้นหัวใจ และปลายสายไปเกี่ยวกับเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 แล้วจะกระตุ้นเส้นประสาทอยู่เรื่อยๆ เพื่อไปยับยั้งคลื่นชัก และในผู้ป่วยที่มีอาการเตือนก็สามารถกระตุ้นอุปกรณ์ให้ปล่อยกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อหยุดอาการชักได้ และมีการพัฒนาไปถึงขั้นตอนที่สามารถตรวจจับคลื่นชักได้ และหยุดคลีนชักนั้นได้ด้วย แต่อุปกรณ์นี้ในเมืองไทย ยังมีราคาค่อนข้างสูง สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกได้ แต่สำหรับบัตรทองและประกันสังคมยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครับ

การวาง Subdural grid implantation
                     คือการผ่าตัดใส่ขั้วไฟฟ้าในสมองเพื่อหาจุดกำเนิดชักส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างน้อย 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์ จะต้องมีการใช้อุปกรณ์พิเศษ เป็นขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการวัดคลื่นไฟฟ้าจากผิวสมองโดยตรง ที่เรียกว่า Subdural Grid เป็นการวางขั้วไฟฟ้าลงบนผิวสมองและวัดไฟฟ้าที่มาจากสมอง การตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจชนิดพิเศษซึ่งจะทำเฉพาะในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดโรคลมชักอยู่ ในสมองส่วน Extra Temporal Epilepsy การผ่าตัดชนิดนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ และอยุ่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

Stereotactic Electroencephalography (SEEG)
                     วิธีการตรวจหาจุดกำเนิดชักบนเนื้อสมองแบบใหม่โดยการใส่ electrodes เข้าไปในเนื้อสมองโดยไม่ต้องเปิดกระโหลกศรีษะ ทำให้มีข้อดีคือ สามารถจับจุดกำเนิดชักในบริเวณส่วนลึกของสมองและตรวจหาจุดกำเนิดชัก พร้อมๆกันหลายตำแหน่งได้ อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง มีภาวะแทรกซ้อนน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล