พ.ท.พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

พ.ท.พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

พ.ท.พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

ประวัติ

Specialty:   กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Language Spoken:   อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

วุฒิบัตร:

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2549

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553

การศึกษาหลังปริญญา:

- กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2552-2553

- Epilepsy, Cleveland Clinic, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

- Epilepsy Surgery