พ.ท.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

พ.ท.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

พ.ท.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

ประวัติ
Specialty:  รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

Language Spoken:   อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544

วุฒิบัตร:

- ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาหลังปริญญา:

- Clinical Fellow in Neurosurgery, Bundeswehrkrankenhaus, Ulm, Germany.

- Clinical Fellow in Epilepsy surgery and Neurosurgery Neurocenter, University of Freiburg, Freiburg, Germany.

- Observership in Skull Base Surgery with Prof.Samii International Neuroscience Institute (INI), Hanover,Germany.

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

- เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

- ผ่าตัดลมชัก (Epilepsy Surgery)

- Intraoperative Neuromonitoring (IOM)