พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ประวัติ

Specialty:

Language Spoken:      อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

วุฒิบัตร:

- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2536

การศึกษาหลังปริญญา:

- ประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศสิงคโปร์, 2537

- ประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศออสเตรเลีย, 2541

- ประสาทศัลยศาสตร์ในเด็ก, ประเทศออสเตรเลีย, 2543

- อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก, ประเทศไทย, 2548

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

- Epilepsy Surgery, Pediatric Neurosurgeon, Intraoperative Neuromonitoring

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง