พล.ต.นพ.ชาครินทร์ ณ บางช้าง

พล.ต.นพ.ชาครินทร์ ณ บางช้าง

พล.ต.นพ.ชาครินทร์ ณ บางช้าง

ประวัติ

Specialty:   กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา , ประสาทวิทยาโรคลมชัก

Language Spoken:   อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

วุฒิบัตร:

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537

- สาขาโรคระบบประสาทของเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2554

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2543

- สาขาคลื่นไฟฟ้าสมองและโรคลมชัก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2011

- Certification in Clinical Neurophysiology (EEG/Epilepsy), สหรัฐอเมริกา, 2541

-กุมารเวชศาสตร์ , state university of New York , Health Science center at Brooklyn

การศึกษาหลังปริญญา:

- โรคระบบประสาทของเด็ก, University of California, San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540

- Clinical Neurophysiology, University of California, San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2540-2541

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

- โรคประสาทวิทยาและโรคลมชัก