พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

ประวัติ 

Specialty:   กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Language Spoken:   อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

-ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552

  • ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลตราด เมื่อปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

  • ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

  • จบการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้รับวุฒิบัตรรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558

  • ปฏิบัติหน้าที่ กุมารแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560

  • พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน ศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า