นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

 

ประวัติ  นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร 

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Language Spoken: อังกฤษ, ไทย

Qualifications ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533

แพทย์ประจำบ้าน:

- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2536 - 2539

- กุมารเวชศาสตร์, University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548 - 2551

วุฒิบัตร:

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539

- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิคุ้มแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2548

- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551

- สาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา (ประสาทวิทยาเด็ก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2557

- สาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา (โรคลมชัก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559

การศึกษาหลังปริญญา:

- Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2555

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

- Pediatric Allergy                                  

- Pediatric Epilepsy