บุคลากร

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง

ที่ปรึกษาอาวุโส กุมารแพทย์ ประสาทวิทยา ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

หัวหน้ากุมารแพทย์ ประสาทวิทยา ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

ตำแหน่ง กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

ตำแหน่ง กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

หัวหน้า ศัลยแพทย์ ระบบประสาท ศัลยแพทย์ ระบบประสาท

นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ที่ปรึกษาอาวุโส ศัลยแพทย์ระบบประสาท

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พยาบาลวิชาชีพ ประจำ ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำ ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

นส. ศิวพร วรรณศรี

นส. ศิวพร วรรณศรี

ธุรการ 

ร้อยโทหญิง มนสิชา งามภูพันธ์

ร้อยโทหญิง มนสิชา งามภูพันธ์

กุมารเวชศาสตร์