บุคลากร

พล.ต.นพ.ชาครินทร์ ณ บางช้าง

พล.ต.นพ.ชาครินทร์ ณ บางช้าง

หัวหน้าศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร รพ.พระมงกุฏเกล้า

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ระบบประสาท

พ.ท.พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

พ.ท.พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า

พ.ท.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

พ.ท.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

หัวหน้าศัลยแพทย์ ระบบประสาท ศัลยแพทย์ ระบบประสาท

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ร.ท.พญ. มนสิชา งามภูพันธ์

ร.ท.พญ. มนสิชา งามภูพันธ์

กุมารเวชศาสตร์

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

นส. ศิวพร วรรณศรี

นส. ศิวพร วรรณศรี

ธุรการ