บุคลากร

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง

ที่ปรึกษากุมารแพทย์ ประสาทวิทยา ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ระบบประสาท

พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

หัวหน้ากุมารแพทย์ ประสาทวิทยา ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

พ.ต.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

พ.ต.นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

หัวหน้าศัลยแพทย์ ระบบประสาท ศัลยแพทย์ ระบบประสาท

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

นต.พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ร้อยโทหญิง มนสิชา งามภูพันธ์

ร้อยโทหญิง มนสิชา งามภูพันธ์

กุมารเวชศาสตร์

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

จ.ส.อ.ปรานี อุดมโภชน์

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์

พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร

นส. ศิวพร วรรณศรี

นส. ศิวพร วรรณศรี

ธุรการ