โครงการเยี่ยมบ้าน

โครงการเยี่ยมบ้าน

โครงการเยี่ยมบ้าน

หลักการ และ เหตุผล
โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทที่พบได้เป็นอันดับต้นๆ สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาพะผู้ป่วยในเด็ก โรคลมชักจะมีผลต่อการพัฒนาเด้กทั้งด้านการเรียนและสังคม ปัจจุบันสามารถมีวิธีการรักาได้หลายรูปแบบ ที่นิยมจะเป็นการรักษา แบบให้ยา หรือกรผ่าตัดที่กำจัดจุดำกำเนิดชักออกไปเพื่อไม่ให้การชักออกไปเพื่อไม่ให้การชักเกิดอีก แต่เนื่องจากการผ่าตัดนั้นเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะที่สำคัญ ทำให้ทั้งตัวผู้ป่วย และ ผู้ดูแลมีความวิตกกังวล

ในเรื่องการดุแลหลังออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทางหน่วยประสาทวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดโครงการนนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการดูแลและรักษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจ ให้สามารถกลับมาใช้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
1.เพื่อบริการเยี่ยมบ้านและดุแลผู้ป่วยเด็กในโรคลมชักเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัด
2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ในการดูแลรักาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กและญาติ ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อเป้นการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กและญาติ
4.เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ผู้ป่วยและญาติ