ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2562

31กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2562

พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี และ พ.ต.ญ วิลาวรรณ วิโรจนานันท์ : วิทยากร ใน Chula EEG Course :

Implementing the EEG Findings for Accurate Seizure Management  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์