ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

22-26 มิถุนายน 2562

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง  และ พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี  เข้าร่วมฟังการบรรยาย งาน 33 rd International Epilepsy Congress

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ได้รับเชิญ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ

ที่ร้าน JIM THOMPSON RESTAURANT AND WINE BAR

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย