ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2562

4 พฤษภาคม 2562

การผ่าตัด ผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก ด้วย SEEG  สำเร็จ เป็น รายที่ 10

26-28   พฤษภาคม 2562

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง ,นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา และ พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี  :

ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 12 th  International Epilepsy-colloquium 2019 ณ เมือง Lyon  ประเทศ ฝรั่งเศส